Sotsiaalse Ettevõtluse Noorteprogramm

Sotsiaalse Ettevõtluse Noorteprogramm

(Sotsiaalse) ettevõtluse online programm Ida-Virumaa noorte kompetentside suurendamiseks ja individuaalse vastutustunde suurendamiseks, et noored ise looksid lahendusi ühiskonna probleemidele. Ettevõtluse populariseerimise kaudu aitab programm luua ka uusi töökohti ja seeläbi vähendada tööpuudust Narva noorte seas.

Projekti rahastab USA Suursaatkond Tallinnas.

Üritused

Mida oleme teinud: 

Alates eelmisest suvest oleme käinud neljal korral Narvas sündmusi korraldamas ja koolitunde tegemas. Nende tegevuste eesmärgiks on olnud luua hea kontakt projekti sihtgrupiga (Ida-Virumaa noored ja noored täiskasvanud) ja saada sisendit oma programmi loomiseks. Oleme koos kohalike noortega sõnastanud Ida-Virumaa peamised kitsaskohad, venekeelsete noorte unikaalsed väljakutsed ja sihtgrupi vajadused väärika tuleviku jaoks Ida-Virumaal. Tänaseks oleme isiklikult kohtunud ligikaudu 50 Ida-Virumaa gümnaasiuminoorega. Viisime läbi ka kvalitatiivse uuringu Ida-Virumaa noorte seas, et uurida täpsemalt nende hoiakuid tulevikuväljavaadete osas. Paralleelselt sisendi kogumisega oleme alustanud sotsiaalse ettevõtluse õppeprogrammi sisu loomist koostöös partneritega (sh Changemakers).

MARIA

Mida plaanime teha: 

Märtsi jooksul lõpetame õppeprogrammi sisu tootmise, programmi viimistlemise viime läbi aprillis. Mai alguses viime koostöös Tallinna Ülikooliga läbi ühepäevase hackathoni Narvas, mille raames lansseerime oma õppeprogrammi ja pakume noortele võimalust oma senised oskused proovile panna. Lisaks on tulnud meile ettepanek Tartu Ülikooli Narva kolledžilt, et võiksime oma programmi lisada noorsootöö õppekava juurde valikainena. Seetõttu valmistame ette ka didaktilisi mooduleid ja juhendmaterjale, mis õppeprogrammiga kaasas hakkavad käima. Selle plaani edukaks teostamiseks on meil aga tõenäoliselt vaja kaasata lisarahastust. Kaalume ka Small Grants programmi, et võimendada veelgi õppeprogrammi mõju ja koolitada välja noorsootöötajaid ja õpetajaid üle Eesti, kes edaspidi sotsiaalset ettevõtlust oma noortegruppidele õpetada võiksid.

Meie tegevuste mõju:

Kuigi programm ei ole veel valmis ega lansseeritud, näeme oma tegevustel Ida-Virumaa regioonis juba olulist mõju. Kõige olulisema mõju on sihtgrupp ise meie jaoks sõnastanud – nad on näinud, et “Tallinnas ei ole meid ära unustatud”. Eestikeelse vabaühendusena venekeelsetesse noortesse panustades oleme saanud juba vähendada lõhesid Eesti elanikkonna vahel – isegi kui esialgu väikeses mahus. Lisaks on ligikaudu 40% meie sündmustel ja koolitundides osalejatest tagasisidestanud, et pärast meiega kohtumist kaaluvad nad sotsiaalse ettevõtlusega alustamist ning selle läbi oma elukeskkonna parendamist ja majandusliku turvalisuse suurendamist. Loodame mõlemat välja toodud mõju aspekti näha suurenemas pärast meie õppeprogrammi lansseerimist.

märts 2021

BRAINSTORM & BRUNCH

MIKS?

PACE’i meeskond on kindel, et meie uus sotsiaalse ettevõtluse programm peaks olema loodud noorte poolt ja noortele. Me tahame välja töötada võimalikult huvitavat ja reaalsetele vajadustele vastavat e-kursust, mis annaks noortele vajalikud teadmised ja oskused enda ettevõtte loomiseks – ja seda just Ida-Virumaa ja COVID19 tagajärgede kontekstis. 

MARIA

Brainstorm & Brunch oli meie esimene avalik üritus Narvas, et tuua kokku motiveeritud ja aktiivsed noored, kellega koos linna oleviku ja tuleviku jaoks kõige olulisemad teemad lahti mõtestada.

KUIDAS?

Me otsisime koos ja läbi erinevate tegevuste küsimustele vastuseid.

Kogukondliku visiooni kaardistamine: Mis on ideaalversioon Narvast? Mis on selleks täna olemas ja mis vajaks arendamist, toetamist?

Noorte kuulamine ja tundma õppimine: Mis on meie ambitsioonid ja unistused? Mis on selleks täna olemas ja mis vajaks arendamist, toetamist?

Üldine ideedekorje ja väljakutsete ning vajaduste kaardistamine. Mis võimalused on ettevõtlusõppe osas hetkel olemas?

MIS?

Erinevad mängulised energizer‘id. Me panime kokku liikuva ja häälttegeva inimmasina ja õppisime mängima zip-zap-zopi. Võitjat ei olnud – mitu inimest olid liiga hea reageerimisega.

Narva olulisemate ühiskonnagruppide kaardistamine ja iseloomustamine. Me arutasime järjekorras läbi erinevad Narva linna erinevad sotsiaalsed grupid, nende põhitegevused ja vajadused – näiteks babushkad, ettevõtjad, töölised, N.E.E.T noored  jne.

Erinevate gruppide positsiooni, mõju (ning võimaluste) läbimõtestamine. Millised tingimused või elu jooksul omandatud oskused/teadmised annavad erinevate ühiskonnagrupi liikmetele rohkem võimalusi, et elus hakkama saada? Kes on priviligeeritud, kus asub võim?

Rich Picture – tulevikuplaan Narva linnast. Joonistasime koos, milline võiks Narva aastal 2035 välja näha, ja kus meie – noortena – sellel pildil paikneda võiks. Arutasime koos, mis on meie isiklik roll jätkusuutliku ühiskonna loomisel.

30.10.2020

VAATA PILTE!